TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA

jest spółką, która zajmuje się kontrolą i certyfikacją produktów z dziedziny maszyn, urządzeń maszynowych, środków ochrony osobistej i materiałów łatwopalnych.

 

 

About…

W skład spółki wchodzi również Kalibracyjne Laboratorium Przyrządów Pomiarowych w dziedzinie długość, kąt i płaszczyzna.

 

Działalność wyżej wymienionych laboratoriów i organu certyfikacyjnego jest zgodna ze standardami europejskimi a o ich poziomie fachowości świadczy akredytacja Českého institutu pro akreditaci / Czeskiego Instytutu ds. Akredytacji/. Oprócz powyższej działalności TLO, s.a. oferuje również fachowe usługi w dziedzinie działalności specjalistycznej, jak np.: specjalistyczna placówka Českého báňského úřadu pro posuzování vybraných důlních zařízení /Czeskiego Urzędu Górnictwa ds. Oceny Wybranych Urządzeń Górniczych/,w dziedzinie działalności autoryzowanej osoby w myśl prawa nr 157/1999 Dz.U, usługi doradcze i konsultacyjne podczas oceny zgodności produktu z wymogami bezpieczeństwa zgodnie z ustawą nr 22/1997 Dz.U włącznie z wydawaniem Deklaracji Zgodności.

 

Urząd ds. Certyfikacji Produktów

Urząd ds. Certyfikacji Produktów w Laboratoriach technicznych Opava, s. a. wykonuje certyfikację produktów zgodnie z wymogami normy ČSN /Czeska norma państwowa/ EN ISO/IEC 17065:2013. Zakres kompetencji organu certyfikacyjnego jest zależny od zakresu akredytacji.

 

Na żądanie klienta możemy przesłać spis produktów, które TLO, s.a. może certyfikować. Organ certyfikacyjny podczas certyfikacji wykorzystuje wyniki badań przeprowadzonych w laboratoriach badawczych TLO, s.a. oraz w laboratoriach, z którymi ma podpisaną umowę a które również posiadają akredytację. Oprócz tego wykorzystuje także wyniki badań własnych kontroli dokumentacji i produktów zgodnie z metodą certyfikacyjną, która jest opracowana na każdy rodzaj produktu. Certyfikacji dokonuje się na podstawie zgłoszenia do certyfikacji, które klient składa w formie zgłoszenia na właściwym formularzu. Formularze są do dyspozycji w organie certyfikacyjnym, lub organ certyfikacyjny może taki formularz przesłać do klienta w formie pisemnej lub elektronicznej. Wynik postępowania certyfikacyjnego zostanie klientowi przekazany w formie poszczególnych protokołów, sprawozdania z badania oraz certyfikatu.

 

Serwis oraz naprawy

W skład spółki akcyjnej wchodzi także dział – Serwis oraz naprawy, który zapewnia poniższe usługi:

 

1) w dziedzinie napraw i badań hydrauliki

 

- naprawy zaworów udarowych i bezpieczeństwa (gazowych i sprężynowych)
- przepełnianie gazowych udarowych zaworów oraz zaworów bezpieczeństwa
- regulowanie i nastawianie na wartości znamionowe (wraz z próbą) gazowych i sprężynowych zaworów udarowych oraz zaworów bezpieczeństwa
- diagnostyka wad obwodów hydraulicznych
- naprawy obwodów hydraulicznych chwytaczy leśnych oraz dźwigów załadowczych
- naprawy urządzeń i elementów hydraulicznych
- naprawy pras i urządzeń hydraulicznych.

 

2) w dziedzinie napraw przyrządów i urządzeń pomiarowych

 

- naprawy urządzeń pomiarowych, które znajdują się poza kalibracyjnym stanem rekonstrukcji oraz naprawy specjalnych i jednozadaniowych urządzeń pomiarowych
- stałe oznakowanie numerami lub znakami identyfikacyjnymi za pomocą pantografu (frezowaniem lub wyiskrzeniem)
- naprawy, regulacja, serwis i szkolenie operatorów urządzeń pomiarowych firmy TESA A.S. – Szwajcaria

Ceny napraw urządzeń pomiarowych są zależne od stopnia trudności technicznej pracy oraz uzgodnionych warunków. Są przeprowadzane wyłącznie w razie, kiedy naprawa jest opłacalna (chyba, że było uzgodnione inaczej). Laboratorium kalibracyjne ma do dyspozycji samochód osobowy, który służy również do transportu urządzeń pomiarowych do wykonywania kalibracji poza laboratorium. Klient może z tego skorzystać i uzgodnić z kierownictwem firmy transport własnych urządzeń pomiarowych.

 

3) produkcja i rekonstrukcja urządzeń pomiarowych

 

- operacje wykończeniowe podczas produkcji /szlifowanie, wygładzanie/. Rekonstrukcje jednozadaniowych urządzeń pomiarowych przy zmianach produkcji
- produkcja komponentów urządzeń pomiarowych

 

4) sprzedaż nowych urządzeń pomiarowych firmy Brown Sharpe TESA, S.A.